Print Header Text AT

contactToggle Kontakt
Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

V Arcontu smo razvoj že od samega začetka poslovanja združevali z družbeno odgovornostjo. Ker se v podjetju zavedamo svoje odgovornosti do generacij, ki prihajajo, posvečamo ravnanju z okoljem veliko pozornost. Družbeno odgovornost razumemo kot zavezo k etičnemu delovanju v vseh sferah našega poslovanja, od razvoja izdelka, okolju prijazne proizvodnje, odgovornega ravnanja z odpadki, ustvarjanja prijetnega in zdravega delovnega okolja za zaposlene, do družbene angažiranosti.
Corporate Social Responsibility se pri podjetju ARCONT razteza od razvoja izdelkov vse do zdravega delovnega okolja za sodelavce V nadaljevanju bodo na kratko predstavljena najpombmnejša področja odgovornosti.

Trajnostni razvoj

Energetsko učinkoviti in okolju prijazni izdelki z dolgo življenjsko dobo predstavljajo rezultat dolgoletnega razvoja naših lastnih inženirjev. V ospredju je uporaba okolju in zdravju prijaznih materialov, ki jih je možno reciklirati. Naš izdelek nosi certifikat »Green Technology«, kar izkazuje skladnost z ekološkimi standardi za trajnostni razvoj.

Okolje

Temeljni cilji okoljskega ravnanja, ki jim sledimo, so: racionalizacija rabe surovin, virov in energije; zmanjševanje količine nastalih odpadkov; izboljševanje učinkov sortiranja in predelave odpadkov in zmanjševanje vseh vrst emisij, s posebnim poudarkom na odpadnih vodah, za katere imamo mehansko-biološko čistilno napravo. Pomemben del lakirne linije, kjer se barvajo bivalne enote, je ekološka lakirnica, ki predstavlja svetovni vrh prizadevanja za čim manjši ekološki odtis. Gre za sodobno avtomatsko linijo za površinsko zaščito bivalnih enot. Poleg vrhunske tehnologije je pomemben del lakirne linije okolju prijazna oprema. Okoljski del obsega dva sklopa: eden je namenjen čiščenju tehnološkega zraka, drugi čiščenju odplak. Z lastno mehansko in čistilno napravo podjetje Arcont pomembno prispeva k varovanju okolja.

Zdravje

Z investicijami v sodobno tehnološko opremo, delovne priprave, zgradbe in informatizacijo procesov ustvarjamo zaposlenim prijetno in zdravo delovno okolje. Za rekreacijo, druženje, širitev zdravega duha in krepitev telesa imamo številne aktivnosti, ki jih organizira Športno društvo ARCONT. S programom promocije zdravja osveščamo zaposlene in si skupaj z njimi prizadevamo za izboljšanje zdravja, psihofizičnega dobrega počutja in večjo kvaliteto življenja.

Invalidi

Pomemben del družbene odgovornosti Arconta predstavlja izvedba poklicne rehabilitacije, usposabljanja in zaposlovanje invalidov in drugih težje zaposljivih oseb. S preventivnimi ukrepi predvsem preprečujemo nastanek novih omejitev iz naslova invalidnosti. Poleg preventivne in kurativne skrbi za njihovo zdravje zagotavljamo, da lahko invalidi svoje delo nadaljujejo na delovnih mestih, ki so prilagojena njihovim zmožnostim za delo. Poskrbimo tudi za ustrezno prekvalifikacijo delavcev, ki svojega dela ne morejo več opravljati.

ZAPOSLENI

Skrbimo za prijetno delovno okolje, ustrezen sistem internega komuniciranja in razvejan sistem nagrajevanja, ki spodbujata zavzetost zaposlenih in motiviranost za doseganje ciljev podjetja. Prizadevamo si za delovno okolje, v katerem lahko vsi zaposleni uresničijo svoj najvišji potencial. Z izobraževanjem in usposabljanjem skrbimo za razvoj kadrov, kar nam omogoča načrtovan in usmerjen razvoj, hkrati pa odlične in usposobljene zaposlene. Z razvito organizacijsko kulturo s temeljnimi vrednotami zagotavljamo učinkovite poslovne odnose med zaposlenimi, vodstvom in poslovnimi partnerji.

DELO Z MLADIMI

Smo sponzorji in donatorji številnim društvom in organizacijam. Smo sponzorji in donatorji številnim društvom in organizacijam. Poglavitna usmeritev je namenjenega mladim in to s ciljem, da odrastejo v uspešne, odgovorne in zdrave osebnosti. Vsako leto zanje organiziramo tudi več ogledov podjetja, ter na tak način promoviramo tehnične poklice, omogočamo številne šolske in študijske prakse ter počitniško delo. Tako investiramo v razvoj človeškega kapitala tudi izven podjetja in krepimo svojo vlogo na področju zaposlovanja, izobraževanja ter trajnostnega razvoja v regiji in širše.

HUMANITARNA POMOČ

HUMANITARNA POMOČ
HUMANITARNA POMOČ
Smo odgovoren in aktiven del skupnosti. V življenje skupnosti smo vpeti tudi kot finančni podporniki raznim kulturnim, gasilskim in športnim društvom. Na pomoč priskočimo brezdomcem, starejšim občanom, socialno ogroženim, različnim nevladnim in dobrodelnim organizacijam ter drugim. Pogosto smo tudi sami pobudniki človekoljubnih akcij, kot je bil na primer konvoj s humanitarno pomočjo žrtvam poplavam na Balkanu ali gradnja hiše za socialno ogroženo enostarševsko družino. Brez velikih besed, štejejo dejanja.
^ - Top
GREENtechnology CONTAINEX
Vaše prednosti
  • Proizvodni obrat podjetja CONTAINEX
  • Proizvodnja po strogih okoljskih in kakovostnih standardih CONTAINEX Green Technology
  • Najvišji standardi pri kakovosti, varnosti, zdravju in varovanju okolja
ZAG SIST EN 1090-1 ISO 3834-2 SI 179 CE Logo
>